• ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
  Вид на стълба Тегло в кг Диаметър на върха, см Диаметър на основата, см Дължина, м Върхова сила Fn кг Сила на капацитет Fu≥1.3xFn Бетон с клас на якост на натиск MPa
  А. НИСКО НАПРАЖЕНИЕ
  НЦ 250/9,5 750 16,75 31,00 9,50 250 325 C30/37
  КЦ 590/9,5 1020 21,25 35,50 9,50 628(590) 816.4(767)
  ЪЦ 835/9,5 1285 25,75 40,00 9,50 835 1085.50
  Б. ЕЛ.ПРОВОДИ 20 kV
  НЦГ 951/13 1550 20.50 40.00 13,00 580 754 C30/37
  НЦГ 952/13 1550 20.50 40.00 13,00 580 754
  В. ЖП.ЛИНИИ
  НЦ 460/12 1525 22.00 40.00 12.00 460 598 C30/37
  НЦ 10.5/12 1620 22.00 40.00 12.00 1050 1365
  ЪЦ 12.2/9.5 1400 25.75 40.00 9.50 1220 1586  Произвежданите стоманобетонни центрофугални стълбове за ниско напрежение и за електропроводи 20 kV отговарят на всички изисквания на БДС 4350:60 и БДС EN 12 843:2005, а за ЖП линии на БДС EN 12 843:2005.

  Технологичното оборудване във фирмата позволява изработване и на центрофугални стоманобетонни стълбове с дължина до 15 м и с различни върхови сили при представяне на типови разработки от клиента.

  Всяка доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове е съпроводена с Декларация за експлоатационни характеристики, съгласно Приложение ІІІ н Регламент (ЕС) №305/2011, Експедиционна бележка от фирмената Система за управление на качество и Приемо-предавателен протокол.

  При поискване от клиента Строителна изпитвателна лаборатория, дава копие от Протокол от изпитване на стоманобетонни центрофугални стълбове.Строителната изпитвателна лаборатория е в процес на Акредитация.

  Транспортирането на стоманобетонните центрофугални стълбове се извършва със специализиран автотранспорт – товарен автомобил с полу-ремарке.

  В един автовоз могат да се натоварят :

  НЦ 250/9,5 - 26 бр.

  КЦ 590/9,5 - 22 бр.

  ЪЦ 835/9,5 - 16 бр.

  НЦГ 951/13 - 12 бр.

  НЦГ 952/13 - 12 бр.

  НЦ 460/12 – 12 бр.

  НЦ 10.5/12 – 12 бр.

  ЪЦ 12.2/9.5 – 15 бр.

 • Изпитване на якост (91.8 КB)